חברת "נתיבי ישראל" (מע"צ לשעבר) מחשבה את ארכיון הארגון במערכת IDEA Arc